SWOT analýza

SWOT analýza

SWOT analýza

DOMŮ > služby > SWOT analýza

SWOT analýza je jednoduchá expertní metoda aplikovatelná na projekty, procesy i chod organizace a stále patří mezi nejpoužívanější nástroje nejen v digitálním marketingu. Její výhodou je nepochybně to, že zohledňuje jak pozitivní, tak negativní aspekty Vašeho podnikání a zároveň jeho interní i externí vlivy. Samotný název SWOT je akronym složený z anglických slov: 

> S – strengths – silné stránky,

> W – weaknesses – slabé stránky,

> O – opportunities – příležitosti,

> T – threats – hrozby či rizika.

Základ této analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř výše uvedených základních skupin. Při matematickém vyhodnocení můžeme tyto skupiny považovat za submatici celku, přičemž kompletní data celé SWOT analýzy tvoří matici. 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek (interních/vnitřních faktorů) na jedné straně a faktorů příležitostí a hrozeb (externích/vnějších faktorů) na straně druhé získáme nové kvalitativní informace. Tyto informace pak charakterizují a hodnotí celkovou úroveň jejich střetu, tedy celkovou úroveň Vašeho podnikání. Zároveň je zřejmé, že silné stránky a příležitosti patří mezi pozitivní faktory, zatímco slabé stránky a hrozby patří mezi faktory negativní. 

Průběh spolupráce

  1. Vstupní konzultace, na které od Vás získáme všechny potřebné informace a přístupy pro zahájení naší práce. Zároveň se ptáme, a ptáme se hodně, abychom získali všechna potřebná vstupní data. Následně uzavřeme naši spolupráci.
  2. Následuje příprava podkladů pro analýzu.
  3. Samotná realizace SWOT analýzy a její vyhodnocení.
  4. Konzultace výsledků SWOT analýzy a navržení dalšího postupu. Celou analýzu, její výstupy i řešení navržená pro odstranění nedostatků s Vámi podrobně probere jeden z našich konzultantů.
  5. Všechny překážky, které analýza odhalila, Vám rádi pomůžeme odstranit. 

SEO konzultace

kontaktujte našeho SEO konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

SEO konzultace

kontaktujte našeho SEO konzultanta

[email protected]

+420 775 107 765

Postup realizace

Touto metodou lze vyhodnotit prakticky veškerá kritéria, která jsme schopni popsat, uvést u nich jejich hodnotu a odhadnout jejich důležitost (váhu). Tímto způsobem získáme vztah, který hodnotí podíl hodnoceného faktoru na výsledné poloze celku. Při SWOT analýze tedy pracujeme se třemi základními stavebními kameny: kritéria, váha, hodnocení

SWOT analýza zahrnuje:

SWOT analýza zahrnuje identifikaci jednotlivých nezbytně důležitých kritérií Vašeho podniku/projektu/firmy. Mezi tato kritéria patří právě Vaše silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Zahrnuje také matematické přiřazení vah k jednotlivým kritériím a stanovení tak jejich důležitosti. Dále zahrnuje i hodnocení všech posuzovaných kritérií, čímž získáme výslednou hodnotu úrovně Vašeho podniku či projektu. Následuje konzultace, na které společně stanovíme další postup a vypracujeme plán. Všechna kritéria (silné stránky, slabé stránky, příležitosti i hrozby) s Vámi projdeme a navrhneme Vám komplexní řešení na míru s důrazem na pozitivní ukazatele a samozřejmě také zmírnění těch negativních.

Kompletní výsledky analýzy obdržíte ve formě excelové tabulky a PDF dokumentů s popisem daných kritérií.

Co Vám SWOT analýza přinese

> Odhalí silné stránky Vašeho podnikání, abyste měli přehled o tom, v čem jste dobří a mohli tak těchto výhod oproti Vaší konkurenci maximálně využít.

> Odhalí příležitosti Vašeho podnikání, což jsou externí skutečnosti, které mohou Vaší firmě přinést úspěch, pokud o nich víte a dokážete je efektivně využít. 

> Odhalí slabé stránky Vašeho podnikání, na kterých můžete začít okamžitě pracovat a zlepšit tak celkovou úroveň Vaší firmy.

> Odhalí hrozby a rizika pro Vaši firmu, což jsou negativní skutečnosti, o kterých možná častokrát ani nevíte a mohou dlouhodobě snižovat poptávku po Vašich službách/produktech nebo dokonce ohrozit ekonomickou stabilitu Vaší firmy. Je důležité zahnout je do Vaší marketingové strategie a zavést taková opatření, které Vás před nimi účinně ochrání. 

> SWOT analýza disponuje širokým spektrem využití v mnoha oblastech, nejen tedy v marketingu, ale například také v projektovém managementu či při řízení rizik. V marketingu je pak užitečným nástrojem zejména pro marketingovou strategii, ale také SEO, PPC kampaně, copywriting, strategii linkbuildingu či pro návrh webových stránek.

Základní kameny

Kritéria submatic S,W,O,T

Nejdříve definujeme kritéria všech čtyř submatic. Kritéria získáme například prostřednictvím odpovědí na následující otázky u jednotlivých submatic:

> Silné stránky: Jaké výhody přináší Váš podnik/projekt/služba? Jakou nabízíte konkurenční výhodu? Proč se k Vám zákazníci pravidelně vrací?

> Slabé stránky: Co můžete ještě vylepšit? Proč přicházíte o zákazníky? Čemu byste se měli vyvarovat?

> Příležitosti: Jaké příležitosti ve Vašem oboru spatřujete? Existuje nějaká mezera, které byste mohli využít? Máte možnost expandovat do zahraničí?

> Hrozby: Jakým překážkám Vaše firma čelí? Čím Vás předhání Vaše konkurence? Snižuje se poptávka po Vaší službě nebo produktu?

Každá kategorie by měla obsahovat ideálně 5 položek. Odpovědi pro přehlednost následně seřadíme do matice SWOT.

Váha

V dalším kroku následuje váhování nebo-li stanovení důležitosti jednotlivých prvků, tedy kritérií získaných odpovězením na výše uvedené otázky. Pro každou ze čtyř submatic však platí zásada, že součet vah jednotlivých kritérií dané submatice (S,W,O,T) se musí rovnat 1, tedy 100 %.

Hodnocení

Pro hodnocení jednotlivých kritérií používáme stupnici od 1 do 5.

> U silných stránek a příležitostí použijeme kladnou stupnici od +1 do +5 (+5 odpovídá nejvyšší spokojenosti, +1 odpovídá nejnižší spokojenosti),

> U slabých stránek a hrozeb použijeme zápornou stupnici od -1 do -5 (-1 odpovídá nejnižší nespokojenosti, -5 odpovídá nejvyšší nespokojenosti).

To tedy značí klasické rozdělení na ose od nuly vpravo a vlevo. Váhu a hodnocení každého z kritérií jednotlivých submatic následně násobíme.

Výsledná hodnota SWOT analýzy je pak dána pozicí výsledku interních/vnitřních a externích/vnějších ukazatelů a dá se považovat za ukazatel úspěšnosti v případě marketingových hodnocení. 

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.