Zásady ochrany osobních údajů

Webbo digital agency s.r.o., IČO: 19510535, se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika, jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“) své zákazníky a uživatele webu: webbo.cz jako subjekt osobních údajů (dále jen jako „Subjekt údajů“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

1. Na úvod

1.1 Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR) s a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.2 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické

1.3 Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce, „zpracovatel, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat vsouladu a v kontextu s GDPR.

   

  2. Jaké osobní údaje správce zpracovává

  2.1 Správce zpracovává o Subjektu údajů následující údaje:– adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození nebo IČO, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo– fakturační a platební údaje: číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, adresa sídla – údaje o poskytovaných službách, údaje o komunikaci se Správcem

  • V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používá Správce v aplikaci tzv. soubory cookies. Zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“ za upozorněním v dolní části webové stránky souhlasí Subjekt údajů s použitím zmíněné Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu, souhlas je možné kdykoliv odvolat.
  • Osobní údaje lze uložit po delší dobu, než je uvedena v níže uvedené tabulce, pokud se tyto zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

   

  3. Účel, právní základ a doba zpracování

   

   

  Jednání před uzavření smlouvy, uzavírání smlouvy, poskytování služeb a komunikace ohledně uzavření a plnění smlouvy, vyřizování dotazů a sdělení
  Platební a fakturační údaje
  Poskytování služeb a jiné plnění smlouvy, vedení účetnictví
  Údaje o poskytovaných službách, údaje o komunikaci
  plnění smlouvy, péče o zákazníka
  Jméno a e-mailová adresa udělené mimo plnění ze smluvního vztahu pouze pro zasílání obchodních sdělení
  pravidelné zasílání obchodních sdělení obsahují nabídky, informace a aktuality v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
  provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy), plnění smlouvy
  Platební a fakturační údaje
  plnění smlouvy, plnění právních povinností
  Údaje o poskytovaných službách, údaje o komunikaci
  plnění smlouvy, oprávněný zájem
  Jméno a e-mailová adresa udělené mimo plnění ze smluvního vztahu pouze pro zasílání obchodních sdělení
  souhlas
  po dobu nezbytně nutnou k jednání před uzavřením smlouvy a následně po dobu trvání smlouvy a po dobu 1 roku od jejího ukončení
  Platební a fakturační údaje
  po dobu 10 let od provedení poslední platby
  Údaje o poskytovaných službách, údaje o komunikaci
  po dobu trvání smlouvy a po dobu 1 roku od jejího ukončení
  Jméno a e-mailová adresa udělené mimo plnění ze smluvního vztahu pouze pro zasílání obchodních sdělení
  do odvolání souhlasu nebo po dobu 3 let

   

   

  4. Zásady zpracování osobních údajů

  4.1. Osobní údaje Správce zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto Zásady seznamují Subjekt údajů s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým zpracovává Správce osobní údaje.

  4.2. Osobní údaje, které Správce zpracovává jsou ve vztahu k smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.

  4.3. Správce potřebuje, aby osobní údaje Subjektu údajů byly přesné a aktuální. Pokud bude některý z poskytnutých údajů neaktuální, Subjekt údajů má povinnost sdělit Správci bez zbytečného odkladu údaj aktuální.

  4.4. Osobní údaje Správce zpracovává způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

    

   5. Příjemci osobních údajů a úmysl předat informace

   5.1. Osobní údaje Subjektu údajů může Správce předat také třetí osobě jako příjemci. Správce takto poskupuje však vždy pouze v odůvodněných případech. Osobní údaje může Správce předat těmto příjemcům:– zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů dle pokynů Správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; zejména poskytovatelům programů, které využívá Správce pro lepší zabezpečení a chod jeho služeb; poskytovatelům účetních, daňově poradenských, IT, právních a dalších služeb; tito budou mít přístup pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory používaných programů; – orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;– jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti;– osobní údaje týkající se dlužníků se závazky vůči Správci po splatnosti mohou být zpřístupněny také subjektům poskytující služby v oblasti uplatňování pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti.

   5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

   6. Cookies

   6.1. Soubor Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem na svém mobilním zařízení nebo počítači za účelem identifikace (většinou na základě anonymních identifikátorů). Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru zobrazení stránky za účelem identifikace návštěvy na určité stránce, seznamu reklam, na které Subjekt údajů reagoval, typ prohlížeče, který používá a také za účelem zapamatování si údajů, které zadal na webu Správce (dále jen „Web“).

   6.2. Cookies používá Správce za účelem personalizace obsahu a reklam, které se zobrazují Subjektu údajů, umožnění využívání funkcionalit sociálních médií a za účelem analýzy návštěvnosti. Informace o používání Webu poskytuje Správce svým partnerům z oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.

   6.3. Co se týče expirace cookies, Správce používá následující druhy cookies:

   • trvalé cookies budou uloženy v internetovém prohlížeči Subjektu údajů až do dne jejich určené expirace(délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče), jestliže je před tímto dnem neodstraní;
   • dočasné cookies expirují v momentě, kdy Subjekt údajů zavře internetový prohlížeč;

   6.4. Cookies většinou neobsahují informace, na jejichž základě by Subjekt údajů bylo možné identifikovat, ale Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce uchovává, mohou být propojeny s údaji, které jsou získávány a ukládány z  Správce na Webu používá následující druhy Cookies:

    • Technické cookies: ktomu, aby Web fungoval správně používá Správce technické  Bez nich by Web nemohl vůbec fungovat.
    • Funkční cookies: aby Subjekt údajů nemusel pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka), pomáhají funkční Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně zpříjemní a usnadní návštěvu Webu.
    • Analytické cookies: analytické cookies pomáhají Správci vylepšit Web.Analytické cookies na Webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci už nejde o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Správce pracuje jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokáže z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na Webu choval;
    • Marketingové cookies: Informace ztěchto cookies jsou využívány pro marketingové účely. Díky nim může Správce Subjektu údajů nabídnout zajímavější obsah a informace o svých produktech a službách i na sociálních sítích, dalších webových stránkách či v aplikacích.
    • Google Analytics: Na Webu dále Správce používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics rovněž používá Informace generované těmito cookies jsou odesílány na server Google a tam uloženy. Na základě objednávky Správce společnost Google použije získané informace k vyhodnocení využívání Webu, sestavování přehledů o činnosti Webu a poskytnutí dalších služeb týkajících se používání Webu. Adresa IP přenášená prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji od společnosti Google. Ukládání cookies společnosti Google může Subjekt údajů zakázat úpravou nastavení v prohlížeči, případně instalací tohoto plug-inu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zpracování osobních údajů službou Google Analytics se řídí podmínkami, které lze nalézt na webu společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

    

   6.5. Funkční a analytické cookies Správce používá pouze v případě, že s jejich užíváním vysloví Subjekt údajů souhlas. Tento souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, jeho platnost je 2 roky. Poznatky z těchto cookies používá Správce i pro reklamní účely, kdy Subjektu údajů na základě těchto údajů může zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách.

   6.6. Správce upozorňuje, že zablokování a/nebo odstranění cookies může mít negativní dopad na schopnost plně užívat Web.

    

   7.  Práva subjektů údajů

   7.1. Práva Subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se bude Subjekt údajů domáhat jakéhokoliv svého níže uvedeného práva, poskytne mu Správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Subjektu údajů. Tuto lhůtu může Správce ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodu prodloužení informuje Správce Subjekt údajů.

   1. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.
   2. Subjekt údajů má právo:
    • být informován o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů sděluje Správce zejména prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů.
    • na přístup k osobním údajům Pokud o to Subjekt údajů požádá, získá od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má Subjekt údajů právo získat následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
    • na opravu, resp. doplnění Pokud Subjekt údajů ví nebo se domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné osobní údaje, Subjekt údajů na to může upozornit a Správce má povinnost údaje opravit. Pokud bude Subjekt údajů chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, může na to upozornit Správce a Správce má povinnost údaje doplnit.
    • na výmaz Toto právo Subjektu údajů ukládá Správci povinnost zlikvidovat osobní údaje v souladu s článkem 17 odst. 1 GDPR pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:
       1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
       2. Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
       3. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
       4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
       5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
       6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;

     a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

    • na opravu, resp. doplnění Pokud Subjekt údajů ví nebo se domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné osobní údaje, Subjekt údajů na to může upozornit a Správce má povinnost údaje opravit. Pokud bude Subjekt údajů chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, může na to upozornit Správce a Správce má povinnost údaje doplnit.
    • na omezení zpracování V rámci tohoto práva má Subjekt údajů možnost požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky dle článku 18 odst. 1 GDPR
    • na přenositelnost údajů Subjekt údajů má právo získat, tedy zejména stáhnout, od Správce své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a dále má právo na přímé poskytnutí osobních údajů jinému správci.
    • vznést námitku V některých případech má Subjekt údajů možnost vznést tzv. námitku proti zpracování. Jedná se zejména o situace, kdy Subjekt údajů neměl možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhájitelná. Subjekt údajů má takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:
     1. zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
     2. zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu;
     3. zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

     Je-li vznesena námitka, údaje dále Správce nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Je-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování, musí Správce přestat osobní údaje zpracovávat. 

    • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování Při zpracovávání osobních údajů Subjekt údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.
    • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu Kdykoliv může Subjekt údajů odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
    • získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro práva a svobody Subjekt údajů v důsledku porušení zabezpečení Správce, oznámí to Správce Subjektu údajů bez zbytečného odkladu.
    • podat stížnost u dozorového úřadu Pokud by Subjekt údajů nabyl dojmu, že Správce porušuje své povinnosti při zpracovávání jeho osobních údajů, má Subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111

    8. Změny zásad

    8.1. Zásady ochrany osobních údajů se můžou časem změnit. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svém webu webbo.cz. Pokud se bude jednat o významné změny může Správce o nich informovat Subjekt údajů e-mailem.

    9. Naše kontaktní údaje

    9.1. Pokud bude Subjekt údajů chtít kontaktovat Správce v souvislosti se zpravováním jeho osobních údajů, může se obrátit na následující kontakty:

     1. písemně na adresu sídla: Nádražní 2680/54, 702 00 Ostrava, Česká republika
     2. e-mailem na e-mailovou adresu: info@webbo.cz

     

     

    TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE: 1.9.2022