Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

  1. Správce osobních údajů Jan Vrba, Nádražní 2680/54, 70200, Ostrava, IČ: 09547215, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
  3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.webbo.cz (dále jen „internetové stránky“).
  4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
  5. Zpracování vašich osobních údajů provádí Správce a jednotlivý pověřenými zaměstnanci a případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jeho služeb vaše soukromí chráněno. Správce podnikl technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Správce svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

 

2. Zpracovávané údaje 

1 .Nemáte povinnost osobní údaje Správci poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Správce mohl uzavřít smlouvu, resp. poskytnout jinou službu. Správce vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Správce (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem. 

2. Správce zpracovává vaše následující osobní údaje:

2.2.1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva

 •  Jméno a příjmení
 •  Adresu
 •  E-mailovou adresu
 •  Telefon
 •  Bankovní spojení
 •  IČ a DIČ
 •  Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 •  Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

2.2.2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Správce, tj. neuzavřeli jste se Správce žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Správce pouze registrovali

 •  Jméno a příjmení
 •  E-mailovou adresu
 •  Telefonní číslo
 •  Adresu provozovny
 •  IČ a DIČ (u podnikající FO)

2.2.3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi

 •  Jméno a příjmení
 •  E-mailovou adresu
 •  Telefonní číslo
 •  Adresu provozovny
 •  IČ a DIČ (u podnikající FO)

2.3. Zpracovávané osobní údaje získá Správce buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, poptávky nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, webové katalogy firem apod.)

2.4. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.5. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Doplnění ke zpracování osobních údajů

3.1 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

3.2 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

3.3 personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

3.4 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

3.5 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

3.6 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

3.7 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně;

3.8 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

 

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat:

1.1 pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva – za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

Zákonným důvodem zpracování je tedy:

 1. splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 2. splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
 3. oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Správce zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, informování o aktuálních IT trendech a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),
 4. udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob.

2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

4. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:

2. v případě uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu nebo zboží; máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,

3. v případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů,

4. v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář, nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 3 let, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.

5. Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Správci písemně na adresu Správce či e-mailem na adresu info@webbo.cz 

 

5. Další příjemci osobních údajů

1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

1.1 dodavatelé externích služeb či zaměstannci Správce.

2.  V případě, kdy jste se Správcem uzavřeli smlouvu, mohou vaše osobní údaje zpracovávat také:

2.1 v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,

2.2 osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,

 • poskytovatelé platebních brán,
 • webhostingoví partneři,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.

2.3 Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektu údajů

  1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
   1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
   2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
   3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
   4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
   5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
   6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
   7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.