Proč je důležité mít plán

DOMŮ > Podnikání > Proč je důležité mít plán

Jelikož jsme marketingová agentura a pomáháme podnikatelům růst, často se setkáváme s případy, že po nás klienti chtějí řešit SEO nebo vytvořit PPC kampaň, ale častokrát ani neví proč nebo čeho tím vlastně chtějí dosáhnout. Pokud chcete být v jakémkoli podnikání úspěšní a vykonávat práci efektivně a nakládat ze zdroji hospodárně a účelně, potřebujete mít plán.

 

Musíte mít:

 • VIZIkam chcete směřovat,
 • MISI jak chcete své vize dosáhnout,
 • CÍLčeho konkrétně chcete dosáhnout.

Co je vlastně plánování

 

Plánování je jedna z manažerských funkcí. Mezi další manažerské funkce patří například organizování, vedení a kontrola. Plánování zahrnuje jak strategické, tak i operativní (každodenní) plánování, tedy sestavování plánů (včetně jejich cílů a cílových hodnot). Součástí plánů jsou také finanční plány a rozpočty.

Při plánování se obvykle orientujeme na 4 hlavní oblasti:

 • úkoly či cíle – plánování zahrnuje stanovení úkolů, které je potřeba splnit, a stanovení malých i velkých cílů,
 • čas (termíny, harmonogram) – rozhodně je důležité stanovit si termíny, ke kterým úkoly či cíle splníme,
 • finance (příjmy a náklady) – důležité je nezapomínat ani na finanční stránku plánování – zda vám vaše příjmy pokryjí náklady na splnění úkolů,
 • odpovědnosti – poslední oblastí je stanovení odpovědností neboli delegace úkolů (co bude dělat jaký zaměstnanec, kdo bude na co dohlížet).

Jaké by měly být cíle

 

Pokud se budeme bavit o první oblasti plánování – o cílech a úkolech – pak cílem rozumíme očekávaný stav, kterého chceme dosáhnout. Je potřeba zmínit, že by měly podléhat tzv. pravidlu SMARTi. Pravidlo SMARTi určuje, že správně nastavené cíle by měly být:

 • S – Specific – jasně definované
 • M – Measurable – měřitelné (pomocí čísel můžeme potom plán změnit)
 • A – Acceptable – akceptovatelné lidmi s odpovědnostmi (zaměstnanci)
 • R – Realistic – realistické a splnitelné, ale zároveň i trochu ambiciózní, aby nás posouvaly dál
 • T – Timed – časově ohraničené, měly by podléhat času a stanoveným termínům
 • I – Integrated – integrované do celkového prostředí plánování a managementu

Totiž pouze takové cíle nás posouvají ke konečnému cíli dál. Vždy je ale důležité vytvářet a dosahovat cílů v souladu s morálkou. Dosahování cílů musí být zákonné a morální a především v podnikání platí, že za svá rozhodnutí a výsledky naší činnosti neseme plnou odpovědnost. A neměli bychom tím škodit jiným lidem, společnosti ani přírodě.

Jaký má plánování význam

 

Plánování má tedy nejen v podnikání velký význam. Je jednou z manažerských funkcí a výrazným způsobem přispívá k dosažení stanovených cílů a záměrů. Vztahuje se ke všem oblastem a druhům podnikání a měli bychom mu věnovat velkou pozornost. Umožňuje efektivně, hospodárně a účelně naplňovat stanovené cíle a nakládat s našimi zdroji.

Jak by měl plán vypadat

Srozumitelnost, kompletnost a reálnost

 

Základním stavebním prvkem každého plánovacího dokumentu je pochopitelnost a srozumitelnost, zvláště pro ty, kteří s ním budou dále pracovat. Plán by měl být také ucelený a kompletní – měl by obsahovat všechny důležité komponenty, všechny konkrétní úkoly a cíle. Dalším faktorem je reálnost jak celého plánu, tak stanovených cílů – jsou stanovené cíle reálně dosažitelné? Jsou termíny a odpovědnosti skutečně optimálně rozdělené?

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

 

Plán by měl také korespondovat se silnými a slabými stránkami vaší firmy. Měli byste klást velký důraz na silné stránky vaší firmy a  využívat je tam, kde je to možné. Na druhou stranu, znát a vylepšovat i ty slabé stránky je také stěžejní. Ani ty byste neměli podceňovat – vždyť systém je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Dále je také nutné brát v úvahu i vnější faktory – vaše příležitosti a hrozby z okolí. Zahrňte do vašeho plánu i příležitosti a ty oblasti, které se mohou potenciálně zlepšit. Zároveň nezapomínejte ani na hrozby zvenčí a mějte na paměti, že je důležité, abyste byli vždy připraveni i na krizové situace. Soustřeďte se ve vašem plánu na sebe a rozvoj vaší firmy, ale berte také v úvahu okolí vaší firmy – trh, konkurenci nebo aktuální trendy.

Marketingová strategie, finanční rámec a kontrola

 

Zároveň by váš plán měl být v souladu s marketingovou strategií vaší firmy a měl by s ní být logicky spjat. Mimo to je stěžejní vytvořit si určitý finanční rámec – vypočítat si příjmy a náklady spojené s plněním úkolů dle vašeho plánu. Abyste rozpoznali, zda se vše daří podle plánu nebo ne, a zda směřujete tam, kam jste zamýšleli, vytvořte si efektivní způsob kontroly. Fungující systém kontroly vám pomůže zjistit, jak se vám daří plán plnit nebo na co byste se měli více zaměřit.

Delší časové rozpětí

 

Nakonec by váš plán měl být vytvořen na delší časový horizont – třeba jednoho roku. Některé oblasti (a zvlášť třeba aktivita a publikace příspěvků na sociálních sítích) potřebují ke svému viditelnému projevu delší časové období. Navíc když ho uděláte dostatečně podrobný a s delším časovým rozptylem, uvidíte pak zpětně vaše splněné nebo nesplněné úkoly jako celek a s nadhledem, a to vám pak může pomoci při tvorbě nových plánů.

 

 

Pokud by vás cokoli ohledně podnikání nebo tvorby marketingových plánů zajímalo, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s čímkoli pomůžeme.

Autor

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

23. 6. 2022

Další příspěvky