Jak se stát dobrým lídrem

DOMŮ > Podnikání > Jak se stát dobrým lídrem

Určitě to také znáte, přijde vedoucí týmu a vy už se třesete, co po vás bude chtít a jak se k vám bude chovat. To není zrovna příklad dobrého lídra. Skutečně dobrých vedoucích je v soukromém i veřejném sektoru velice málo a je štěstí, že alespoň na pár takových narazíte. A určitě byste sami dokázali vyjmenovat pár rysů, které tyto dobré vedoucí spojují. Skutečným lídrem se ale nemusíte nutně narodit, dá se jím i stát.

V první části článku si popíšeme dobrého vedoucího obecně z hlediska managementu a v druhé části si nastíníme pár konkrétních tipů a rad, jak být dobrým lídrem ve vztahu ke svým podřízeným.

Dobrý lídr z hlediska managementu

Management (řízení) je proces systematického plánování, organizování, vedení a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace, přičemž veškeré cíle se musí vytvářet a dosahovat v souladu s morálkou. V kontextu managementu je tedy základní povinností vedoucího zaměstnance řídit podřízené zaměstnance.

A řídit znamená:

 • plánovat jejich práci a stanovovat jim úkoly,
 • organizovat jejich práci v potřebném rozsahu,
 • vést a motivovat je při plnění stanovených úkolů,
 • provádět pravidelnou, systematickou a komplexní kontrolu.

Skutečný vedoucí také dokáže efektivně využívat paralelní manažerské funkce, kterými jsou:

 • analýza (hodnocení),
 • rozhodování,
 • implementace.

To znamená, že před každým rozhodnutím nejdříve provede potřebnou analýzu, která slouží jako nástroj pro rozpoznání a hodnocení veškerých variant, ze kterých vybírá při rozhodování. Dále přijímá správná rozhodnutí, která následně implementuje (zrealizuje).

Co zahrnuje správné rozhodování

Správné rozhodování obsahuje:

 • kritéria správného rozhodnutí,
 • oblasti rozhodování – vedoucí ví, kdy rozhoduje a ve které oblasti se nachází,
 • odpovědnost za přijatá rozhodnutí,
 • svobodu rozhodování.

Kritéria správného rozhodnutí

Skutečný lídr uplatňuje při svém rozhodování kritéria správného rozhodnutí.

Správné rozhodnutí tedy musí být:

 • zákonné – plně v souladu jak se zákony, tak s vnitřními předpisy organizace,
 • morální – v souladu s morálkou, což znamená neškodit vědomě jiným lidem, společnosti ani přírodě; dodržovat platná pravidla (legislativu, interní předpisy) a nést odpovědnost za rozhodnutí včetně následků,
 • účinně posouvat ke stanovených cílům.

Oblasti rozhodování

Dobrý vedoucí zároveň ví, v jaké situaci přijímá rozhodnutí. To znamená, zda se rozhoduje podle nějakého stanoveného postupu a nemá tak zcela volné ruce, nebo se rozhoduje třeba z nějaké zvyklosti či volí z různých variant. Zároveň je důležité mít na paměti, že i neudělat nic, nerozhodnout se nijak, je také rozhodnutí.

Odpovědnost za rozhodnutí

Ve všech oblastech rozhodování – to znamená i když vedoucí volí z variant, či když se rozhodne neudělat nic, nese za svá rozhodnutí odpovědnost. Za pozitivní i negativní následky. Dobrý lídr totiž vždy dokáže nést odpovědnost i za nežádoucí následky, které jeho rozhodnutí způsobilo.

Svoboda rozhodování

Dobrý lídr rozumí svobodě rozhodování. Uvědomuje si, že v rozhodnutí je svobodný, ale následky si vybrat nemůže. Proto se vždy ohlíží také na následky, které jeho rozhodnutí potenciálně může způsobit a bere je v potaz.

Dobrý lídr ve vztahu k podřízeným

Každý vedoucí by si měl osvojit svůj vlastní styl řízení, který by měl vycházet z celkového prostředí dané instituce. V každém případě však platí, že vést tým lidí znamená současně jim pomáhat, řešit jejich potíže při plnění úkolů, být jim vzorem a brát svoji pozici především jako službu druhým.

Ve vztahu ke svým podřízeným by vedoucí měl:

 • plánovat práci svých zaměstnanců,
 • dobře zorganizovat jejich úkoly a spolupráci mezi sebou
 • vést a motivovat své podřízené, aby se cítili naplněni tím, co dělají,
 • pravidelně zaměstnance kontrolovat a získávat od nich zpětnou vazbu,
 • vymezovat reálné cíle a dosahovat je v souladu s morálkou,
 • nakládat se zdroji hospodárně, efektivně a účelně,
 • snažit se obklopovat kompetentními kolegy,
 • znát a naplňovat potřeby svých zaměstnanců.

Oblasti pro rozvoj vůdčích schopností

Někteří vedoucí zaměstnanci mají nesporně přirozené osobní kouzlo. Vyzařují charisma, mají přirozenou schopnost budit v lidech důvěru, přesvědčovat je a disponují obrovským potenciálem vést ostatní, kteří k nim vzhlíží. To je něco, co se naučit nedá. Existuje však několik oblastí, kterým můžete věnovat svou pozornost a své vůdčí schopnosti tak rozvíjet.

Přijímejte správná rozhodnutí

Kritéria správného rozhodnutí jsme si již popsali výše. Pokud se tedy většina vašich rozhodnutí prokáže v čase jako správná, pak to bude pro lidi kolem vás silným znamením, že jste skutečný lídr.

Usilujte o spravedlnost

Každý manažer a dobrý lídr v sobě rozvíjí smysl pro spravedlnost. Buďte spravedliví a vždy se snažte nacházet pravdu. Občas však najít skutečnou pravdu může být těžké. Jak poznat, co je pravda a co ne?

Buďte vzorem

Každý dobrý vedoucí musí mít vyjasněný svůj vnitřní hodnotový systém. Musí se chovat morálně, být důvěryhodný, spolehlivý a dodržovat slovo. Jen tak bude vzorem a inspirací pro ostatní.

Zajímejte se o potřeby svých podřízených

Vždy musíte znát očekávání a potřeby lidí, které máte vést. Hledejte možnosti, jak je motivovat. Důležitým motivátorem je například radost z úspěchu, dosažení cíle či splnění úkolu. Velkým motivátorem je také spravedlivé osobní ohodnocení. Snažte se dávat vašim podřízeným to, co si skutečně zaslouží.

Pomáhejte druhým

Mějte na paměti, že jako vedoucí týmu jste tam především pro své podřízené. To znamená, že vaší povinností je svým podřízeným naslouchat a pomáhat jim s plněním jejich úkolů. Aby došlo k dosažení cílů, musíte svou práci brát jako službu druhým.

Učte se prožitkem

Jak se stát lídrem se nedá naučit z knih. Je potřeba, abyste se učili vlastními zkušenostmi, protože jen ty vás efektivně posouvají dál. Poučte se ze svých chyb, abyste je už neopakovali. Neustále se rozvíjejte a učte se nové věci.

Naslouchejte a buďte trpěliví

Jelikož každý manažer pracuje především s lidmi, je potřeba jim umět porozumět. Naslouchejte jim, buďte trpěliví, pokorní a snažte se vše co nejsrozumitelněji vysvětlit, aby nedocházelo k nedorozuměním. Budujte si s nimi dobré vztahy a rozvíjejte je. Nacházejte společná řešení a kompromisy tak, aby byly obě strany spokojené.

 

 

Autor

Jaroslava Potůčková

Datum publikace

11. 7. 2022

Další příspěvky